Εταιρεία των Φίλων της Αρχαίας Θουρίας

Τα λαμπρά αποτελέσματα των αρχαιολογικών ερευνών που διενεργούνται στην περιοχή της Αρχαίας Θουρίας και η διαφαινόμενη μοναδικότητα της αρχαίας πόλης που σώζεται στο σύνολό της, επιβάλλουν το καθήκον για την ανάδειξη του μείζονος αρχαιολογικού χώρου της περιοχής, γεγονός που θα συμβάλλει στην αρχαιολογική και ιστορική έρευνα, καθώς και στη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε συνεννόηση και συνεργασία με τη Διεύθυνση των ανασκαφών και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Η ιδρυόμενη εταιρεία υπό μορφή σωματείου, θα έχει ως σκοπούς:
1. Την υποβοήθηση του έργου των ανασκαφών, οι οποίες εκτελούνται υπό την αιγίδα της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα.

2. Την προώθηση των ανασκαφών και την αναστήλωση των μνημείων της αρχαίας πόλης.

3. Τη συνδρομή για την ανάδειξη του μείζονος αρχαιολογικού χώρου

4. Την υποβοήθηση της ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας

5. Την εκπαίδευση ειδικών αναστηλωτών και ειδικευμένου προσωπικού για ανασκαφές, αναστηλώσεις και συντήρηση αρχαίων.

6. Τη συγκέντρωση, διαχείριση και διάθεση πόρων για τη διατήρηση των αρχαίων μνημείων και εν γένει της φυσικής κληρονομιάς.

7. Την προώθηση της ενημέρωσης σχετικά με την ανάγκη για διατήρηση των αρχαίων μνημείων και εν γένει της φυσικής κληρονομιάς και του αρχαιολογικού χώρου. Για το σκοπό αυτό θα σχεδιάζεται, θα παράγεται και θα διατίθεται κατάλληλο υλικό για παιδαγωγικούς σκοπούς, ενημερωτικές εκστρατείες, εκδόσεις βιβλίων, διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεις και προώθηση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί το κοινό.

8. Τη χρηματοδότηση, οργάνωση και διαχείριση δραστηριοτήτων και προγραμμάτων διατήρησης και διάσωσης των αρχαίων μνημείων και εν γένει της φυσικής κληρονομιάς του αρχαιολογικού χώρου. Σε αυτές τις δραστηριότητες περιλαμβάνεται η έρευνα, η ανταλλαγή επιστημόνων ειδικών σε θέματα προστασίας μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, σπουδαστών και άλλων ενδιαφερομένων.

9. Τη συνεργασία με κρατικούς και μη κρατικούς φορείς με στόχο την εξασφάλιση ηθικής και οικονομικής υποστήριξης για την προστασία των αρχαίων μνημείων και εν γένει της φυσικής κληρονομιάς και του αρχαιολογικού χώρου. Η προώθηση επίσης και ενίσχυση κάθε μέσου(νομικού, οικονομικού, εμπορικού) για την επίτευξη των ανωτέρω.

Οι ανωτέρω σκοποί δύνανται να εκπληρωθούν με όλα τα απαραίτητα μέσα και τις απαιτούμενες ενέργειες, ήτοι με τη συγκέντρωση πόρων, με την εξεύρεση χορηγιών, με την έκδοση διαφημιστικών εντύπων, την έκδοση περιοδικών, συγγραμμάτων και πάσης φύσεως εντύπων σχετικών με τους παραπάνω σκοπούς, τη διοργάνωση ειδικών διαλέξεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκθέσεων, ανακοινώσεων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων, με τη συνεργασία με διάφορους φορείς και νομικά ή φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς και παρεμφερείς με τους σκοπούς του συλλόγου, με εξώδικες δηλώσεις, άσκηση ένδικων μέσων και βοηθημάτων, παρεμβάσεων και γενικότερα με όποια δικαστική ή εξωδικαστική ενέργεια (διαπραγματεύσεις, σύναψη συμβάσεων και συμφωνιών) κριθεί αναγκαία.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.